„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup boczkarki taśmowej do wyrobów z kamienia gwarantującej
innowacyjność procesową w firmie oraz wprowadzenie odnawialnych źródeł energii w proces realizacji usług” mająca
na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup boczkarki taśmowej do wyrobów z kamienia gwarantującej innowacyjność procesową w firmie, wprowadzenie odnawialnych źródeł energii w proces realizacji usług oraz zatrudnienie jednej osoby w okresie do złożenia wniosku o płatność końcową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: zakup nowoczesnej maszyny do obróbki kamienia, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zwiększenie zatrudnienia.

Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Soły”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu rozwój działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług obróbki kamienia poprzez zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do jej realizacji, zatrudnienie pracowników, w tym z grupy defaworyzowanej oraz zakup i montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do obróbki kamienia, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła oraz zwiększenie zatrudnienia.

Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Soły”.